جدول برگزاری دوره های اعضاء محترم هیات علمی

با سلام

به اطلاع کلیه اعضای محترم هیات علمی می رساند :
اداره توسعه و تعالی سازمانی (تشکیلات) دوره  های جدید جدول پیوست را برگزار می نماید لذا جهت ثبت نام لیست اسامی را از طریق اتوماسیون اداری ارسال فرمایند.

جدول برگزاری دورهای ضمن خدمت اعضاء محترم هیات علمی

ردیف

نام دوره

شناسه

استاد

دوره

مکان

برگزاری

روز

برگزاری

ساعت برگزاری

ساعت

دوره

تاریخ

 شروع

ظرفیت

ملاحظات

  1.  

روش تدریس پیشرفته

3127

دکتر هژبری

متعاقباً اعلام می گردد

متعاقباً اعلام می گردد

متعاقباً اعلام می گردد

24

--

...

هیات علمی

  1.  

تهیه BP و امکان سنجی طرح های دانش بنیان و  سرمایه گذاری

33349

دکتر لتیباری

متعاقباً اعلام می گردد

متعاقباً اعلام می گردد

متعاقباً اعلام می گردد

16

--

...

هیات علمی

  1.  

تدوین، اجرا وارزیابی برنامه های فوق برنامه ورزشی

7154

دکتر کهن دل

متعاقباً اعلام می گردد

متعاقباً اعلام می گردد

متعاقباً اعلام می گردد

16

--

...

هیات علمی

  1.  

سیستم رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

7135

دکتر روح نیا

متعاقباً اعلام می گردد

متعاقباً اعلام می گردد

متعاقباً اعلام می گردد

16

--

...

هیات علمی

  1.  

تحلیل هزینه ها برای تصمیم گیری مدیران

4329

دکتر اوحدی

متعاقباً اعلام می گردد

متعاقباً اعلام می گردد

متعاقباً اعلام می گردد

16

--

...

هیات علمی

  1.  

آشنایی با ساختار بانک های اطلاعاتی و طراحی آن

1607

دکتر وزیری

متعاقباً اعلام می گردد

متعاقباً اعلام می گردد

متعاقباً اعلام می گردد

16

--

...

هیات علمی

 

 

اداره توسعه و تعالی سازمانی (تشکیلات)