درباره دفتر تعالی و توسعه سازمانی

رئیس اداره توسعه و تعالی سازمانی: آقای عباس ایمانی

کارشناس مسئول توانمندسازی نیروی انسانی و آموزش های کاربردی : آقای صفری