اطلاعیه ها

گواهینامه دوره آشنایی با قوانین و آیین نامه های پژوهشی (ویژه اعضا محترم هیات علمی و کارکنان حوزه معاونت پژوهشی) با کد شناسه 1127 صادر شد.

گواهینامه دوره آشنایی با قوانین و آیین نامه های پژوهشی (ویژه اعضا محترم هیات علمی و کارکنان حوزه معاونت پژوهشی) با کد شناسه 1127 صادر شد.

گواهینامه دوره آشنایی با قوانین و آیین نامه های پژوهشی (ویژه اعضا محترم هیات علمی و کارکنان حوزه معاونت پژوهشی) با کد شناسه 1127 صادر شد.

ادامه مطلب